תיאור

נבראנו ליחס אישי עם אלוהים.”ספר התפילות שלי” נועד להיות חלק משגרת הערב וההשכבה של ילדים קטנים. הספר תוכנן בקפידה על מנת לעזורלילדים לבנות קשר קרוב ואישי עם אלוהים.

We were created for a personal relationship with God. “My prayer book” is intended to be part of the evening and bedtime routine of small children. The book was carefully designed to help children build a close and personal relationship with God.